איור 3: התפלגות ממוצעת (שלש חלקות) באחוזים של הקבוצות הפונקציונאליות השונות, בשתי העונות, באתרים ברעיית בקר (חום) וללא רעייה (כחול). בעונת 2015 (א) לא היו הבדלים מובהקים בין רעייה ולא רעייה. בעונת 2016 (ב) הייתה לרעייה השפעה מובהקת בקבוצת רחבי העלים ובקבוצת הדגניים הח"ש. הקווים מציינים שגיאת תקן. כוכבית (*) ליד שם הקבוצה מציינת השפעה מובהקת של הרעייה (P

Print Friendly, PDF & Email

כתיבת תגובה