שליחת מאמרים וכתבות

שליחת מאמרים וכתבות

הנחיות לכותבים

כתב העת כלנית הוא כתב-עת אלקטרוני המשמש במה לפרסום בעברית של מחקרים מקוריים וכתבות העוסקים בביולוגיה, אקולוגיה, תפוצה, סיסטמטיקה ובשימושים לאדם של צמחי ישראל וסביבתה. מטרת כלנית לקדם את ההכרות הידע והאהבה לצמחי ישראל בקרב חוקרים, סטודנטים, מורים תלמידים וחובבי צמחים בישראל. כמקובל בכתב-עת מדעי יעברו כל המאמרים והכתבות ביקורת עמיתים על-ידי חברי המערכת ומדענים נוספים.
בכלנית מתפרסמים חומרים כתובים משני סוגים:

מאמרים: תוצאות מחקרים מקוריים, תרגום של מאמרים שהופיעו בכתבי עת בינלאומיים, מאמרי סקירה ועיבודים סיסטמטיים לסוגים ומינים בצמחיית ישראל ואודות האבולוציה שלהם. כתבי-יד אלה מחייבים את הכותב לסכם בקצרה ולצטט ספרות של הנושאים הרלוונטים הקשורים במושא עבודתו.

כתבות למדורים: צמחים בעונות השנה, פריחה והאבקה, חדשות ומציאות, מגוון ביולוגי ושמירת טבע, צמחים פולשים, אקולוגיה והתאמות לסביבה, אתרים בעלי עניין בוטני, צמחי מרפא ותבלין, פולקלור, צמחים במקורות, בוטניקה ארכיאולוגית, בעולם, חלון לעבר, ביקורת ספרים ועוד. בכתבות כאלה יש חשיבות לפרסום החומר סמוך לזמן  האירוע, כמו פריחה של צמח מסוים. בכתבות למדורים, כמו במאמרים, רצוי לצטט מקורות ספרות מקצועית. בכתבות, שלא כמו במאמרים, החשיבות של מהירות הפרסום גדולה והיא עלולה לעיתים לפגום בציטוי הספרות המקצועית וברמה המדעית הכוללת של הכתבה.

הטקסטים של המאמרים והכתבות יוגשו בקובץWORD  .

איורים, תמונות ומפות יוגשו בקובץ  JPEG.
הקבצים ישלחו כצרופות לדואר אלקטרוני למערכת כלנית: kalanitweb@gmail.com , לאבי שמידע: avi.shmida@gmail.com  , או לגידי נאמן: gneeman@gmail.com

הנחיות מפורטות להגשה
בראש המאמר או כתבה יופיעו:

  1. שם המאמר או הכתבה.
  2. שם המחבר/ים בצירוף שיוך מוסדי (אם יש) וכתובת דואר אלקטרוני.
  3. מילות מפתח (יירשמו באתר כ"תגיות").
  4. תקציר באורך של כ 200 מילים שישמש גם כפתיח.

תוכן המאמר או הכתבה

מאמרי מחקר יוגשו במתכונת המקובלת בספרות מדעית.

מאמרי סקירה וכתבות למדורים ייכתבו וייערכו בהתאם לתוכנם.

כל המאמרים והכתבות ייכתבו בקצרה בשפה מדויקת וברורה תוך מיעוט שימוש במונחים מקצועיים. מונחים מקצועיים יהיו בעברית והם יוגדרו בהופעתם הראשונה במאמר תוך הוספת המונח המדעי באנגלית לא בסוגריים.

שמות צמחים בעברית ייכתבו בגופן מודגש ולא נטוי. שם הצמח בגופן מודגש יופיע רק בפעם הראשונה בכל פסקה.

שמות מדעיים (בלטינית) יכתבו בגופן נטוי ומודגש רק בפעם הראשונה בו מוזכר שם מין בעברית, זאת בתקציר וגם בגוף המאמר. ככלל שמות מדעיים נכתבים בכתב נטוי. בהופעה הראשונה של שם מדעי, במיוחד אם  הוא נושא המאמר, יש להוסיף לשם הצמח גם הקיצור של שם מי המתאר הפורמלי של מין הצמח, לדוגמא: Capparis decidua (Forssk.) Edgew. כל השמות המדעיים כולל שם משפחות יופיעו כ"טקסט רץ" ללא סוגריים. שמות משפות הצמחים העברית ובלטינית יופיעו בכתב לא נטוי.

טבלאות יש לבנות בפורמט פשוט ככל האפשר. תאים המכילים מלל בעברית יוקלדו מיושרים לימין בכיוון כתיבה עברי. מלים בכתיב לטיני, ערכים מספריים וסימנים מתמטיים יש להקליד בתוך התאים בשפה האנגלית ובכיוון כתיבה משמאל לימין מיושרים לשמאל. לכל טבלה תהיה הפנייה מהטקסט ומספר הטבלה יקבע על פי הסדר הרץ של ההופעה בטקסט. לכל טבלה יש לצרף הסבר מפורט המאפשר הבנת הטבלה גם ללא קריאת המאמר. ההסברים לטבלאות יופיעו גם בטקסט על פי המקום המומלץ על-ידי המחברים. טבלאות תוגשנה כקובץ WORD  נפרד כשהן ממוספרות במספרים רצים.
איורים כולל תמונות ומפות. לכל איור תהיה הפניה מהטקסט. האיורים ימוספרו במספרים רצים בהתאמה לסדר הופעתם בטקסט. שימו לב שאין מספור נפרד לאיורים ונפרד לתמונות. לכל איור תמונה, מפה או טבלה תיכתב כותרת ממוספרת והסבר מפורט המאפשר הבנתם ללא קריאת הטקסט. המקום המומלץ שבו יופיע האיור במאמר יסומן בשורה נפרדת הכוללת את מספר האיור בסוגריים מרובעים [איור 1] ובשורה מתחיו יופיע גם ההסבר שלו.

איורים כולל תמונות ומפות יוגשו כקבצי JPEG בנפרד מהטקסט. כל קובץ של תמונה ישמר בשם מקוצר הכולל את שם הצמח, שם הצלם ומספרו הרץ של הפריט, לדוגמא: איור 1 קוטולה מאפירה מורי-חן. רשימת כל האיורים וההסברים שלהם ישמרו ויוגשו גם כקובץ WORD נפרד.  

מקורות ביבליוגרפיים  בכל מקום בו מובאים דברים על פי מקור בספרות המדעית, יצוטט בתוך הטקסט בתוך סוגריים בשם המחבר ושנת פרסום, ללא הפרדה (פולק 1999) (Polak 1999). במקרה בהם יש מספר מקורות הם יופיעו על פי סדר שנת הפרסום ויופרדו בפסיק. במקרה של יותר משני מחברים יצוין שם המחבר הראשון ולאחר מכן במילה “וחובריו  ובאנגלית ".et al". (פולק 1999, ישראלי 2005, ישראלי ויצחקי 2006, כהן וחובריו 2008)  (Polak 1999, Israeli 2005, Israeli & Izhaki 2006, Cohen et al. 2008).

ברשימת המקורות יופיעו כל המקורות המצוטטים בגוף המאמר ורק הם. הרשימה תיכתב בסדר א"ב, קודם הפריטים בעברית ואחריהם הפריטים באנגלית. במקרה בו יש מספר מאמרים של אותו מחבר הם יופיעו לפי סדר השנים של הפרסום. פרסום רב מחברים יופיע במיקום על פי שם המחבר הראשון, ועל פי סדר שנת הפרסום. מומלץ למחברים לעיין במאמרים באתר כלנית ולהשתמש כתבנית להכנת רשימת המקורות ברשימה הביבליוגרפית הראשית העברית או הלועזית כתבנית .

רשימת הספרות תכתב על פי המתכונת הבאה:

מאמרים מכתבי עת
שוורץ-צחור ר 2004 צמחים נדירים ברמת הנדיב. יער 5: 22-34.

שוורץ-צחור ר פרבולוצקי א יונתן ר. ונאמן ג 2003 השפעת משטר רעייה על גיאופיט בעל פרחי ראווה – כלנית מצויה. יער  4: 59-54.

במקרה של יותר מארבעה מחברים תוסף המילה וחובריהם לפני שנת הפרסום:

שוורץ-צחור ר פרבולוצקי א יונתן ר נאמן ג וחובריהם 2010 השפעת רעייה על סכנת שריפות. טבע וארץ  24: 59-54.

ספר
שמידע א ופולק ג 2007 צמחים בסכנת הכחדה בישראל. הוצאת רשות הטבע והגנים.

פרק מספר
רילוב ג וגיא-חיים ת 2013 שוניות סלעיות בליטורל חופי הים התיכון הישראלי – אקוסיסטמות בשינוי פאזה. בתוך: סטמבלר נ (עורכת) הוד הים – יציבות ושינוי במערכות הימיות של ישראל. העמותה הישראלית למדעי הימים.

אתר אינטרנט
המשרד להגנת הסביבה. 2013  פסולת .אתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה  www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste נצפה ב- 11.02.2015.

באנגלית

Article
Goubitz S Werger MJA Shmida A & Ne’eman G 2002 Cone abortion in Pinus halepensis: the role of pollen quality tree size and cone location. Oikos 97: 125-133.

In case of more than four authors add “et al.” following the 4th author.

Book
Ne’eman G & Trabaud L (editors) 2000 Ecology, Biogeography and Management of Pinus halepensis and P. brutia Mediterranean Pine Forest Ecosystems. Buckhuys Publishers, Leiden.

Book chapter
Shmida A Lev-Yadun S Goubitz S & Ne’eman G 2000 Sexual allocation and gender segregation in Pinus halepensis, P. brutia and P. pinea. In: Ne’eman G and Trabaud L (editors). Ecology, Biogeography and Management of Pinus halepensis and P. brutia Mediterranean Pine Forest Ecosystems. Buckhuys Publishers Leiden pp 91-104.

פרסום המאמר או הכתבה

מאמרים  וכתבות יבדקו על-ידי  חברי המערכת ויעברו הערכת עמיתים. מאמר או כתבה שיימצאו ראויים לפרסום ייערכו על-ידי המערכת ולאחר מכן ישלחו למחברים לתיקונים והשלמות בהתאם להערות. הגרסה המתוקנת  של המאמר או הכתבה יועלו לאתר. מיד עם פרסום המאמר באתר כתב-העת, תישלח למחברים הודעה בדואר אלקטרוני. במשך כשבוע לאחר הפרסום ניתן יהיה לעשות תיקונים ושינויים קלים על פי בקשת המחברים והחלטת המערכת.

תגובות

לאחר הפרסום הקוראים יכולים לפרסם תגובות והערות באתר בערך "תגובות" בסוף המאמר. אנו ממליצים בפני הכותבים להתייחס להערות ולענות לשאלות הקוראים.

Print Friendly, PDF & Email

הרשמה לכלנית