Tag Archives: פרחי ראווה

פרופיל ביולוגי של הכלנית המצויה Anemone coronaria

אורה הורוביץ (זכרונה לברכה) – המכון למדעי החיים, האוניברסיטה העברית ירושלים

פורסם מתוך עזבונה של אורה הורוביץ

עיבדו, אספו חומרים והביאו לדפוס – עוזי כוכבא ואבי שמידע

אלה חומרים אשר היו בעזבונה של אורה הורוביץ זכרונה לברכה ( 2017-1920), אשר לא זכתה להשלים כתב-יד כוללני עברי אודות הביולוגיה והתירבות של הכלנית המצויה Anemone coronaria. מאז שנות השישים של המאה הקודמת עבדה אורה על האקולוגיה, הגנטיקה של הכלנית המצויה והתרכזה בלימוד הזנים הצבעונים של המין; תפוצתם הגיאוגרפית, הגנטיקה של צבעי העטיף ואסטרטגיות האבקת-רוח והאבקת חרקים בכלניות הלבנות והאדומות לעומת הזנים האדומים. ביחד עם חקלאי המושב זכריה טפחה כבר לפני חמישים שנה זנים תרבותיים צבעוניים של הכלנית ותרמה רבות להפיכתה של הכלנית "לפרח הלאומי של ישראל".