תמונות מגלית

מגלית מצרית פרח ממבט צדדי

תמונה שניה לניסיון

ניסיון רביעי

געכגכעגכעגכעגכעכגע

גכעגכעגכעגכעגכעגכ

עכיחכעיכעיכגעיכגיעגכיע

קאקאקראקראקראקראקראקראק

מגלית מצרית פרח ממבט צדדי