רשימת צמחים מהשתלמות כלנית 18-12-2014

גבעת האלות

חורבת סאסאי

חורבת מנות

ראש נחל שעל

אזוב מצוי אלון תבור אזוב מצוי אדר סורי
אחילוף הגליל טוריים מצויים אזנב מצוי אזוב מצוי
אלה אטלנטית סביון אביבי איסטיס מצוי אלון מצוי
אלון תבור ציפורני-חתול מצויות אלה א-י אשבל מופסק
אלת המסטיק מרקולית מצויה אלת המסטיק אשחר מנוקד
אספרג החורש סרפד הכדורים אמיך קוצני בר-זית בינוני
אשחר א-י חרצית עטורה אמיתה גדולה בר-עשנן א-י
בוצין מפורץ נזמית לבנה אספסת מצויה ברקו סורי
בן-חצב סתווני חוחן הקנרס אספרג החורש גרניון הארגמן
בן-סירה מיובל ציפורנית מצרית אפון מצוי דבקה זיפנית
ברקן סורי שום משולש ארכובית שבטבטית דם-מכבים אדום
גדילן מצוי כוכבית מצויה אשבל מופסק דנדנה רפואית
גזר קיפח לבנה רפואי אשחר א-י ורוניקה לבנה
דודא רפואי עירית גדולה בוצין מפורץ זוטא לבנה
דלעת-נחש סורית אספרג רפואי בן-חצב סתווני זלזלת הקנוקנות
דרדר גדול-פרחים רקפת מצויה בקיה א-י חבלבל סורי
זית אירופי לוף מנומר בר-גביע קוצני חבצלת קטנת-פרחים
חבלבל השדה אחילוף הגליל בר-עשנן א-י חד-שפה מצוי
חבלבל השיח כרכום חורפי ברקן סורי חוטמית עין-הפרה
חוח עקוד כדן קטן-פרחים גרגרנית בירותית חופניים מצויים
חוחן הקנרס קיפודן מצוי גרניון הארגמן חיננית הבתה
חוטמית זיפנית מקור-חסידה מצוי גרניון רך חמציץ נטוי
חלבלוב מצוי נץ-חלב הררי דבקה זיפנית טבורית נטויה
חצב מצוי בן-חצב סתווני דל-קרניים כרמלי טיון דביק
חרדל לבן כלנית מצויה אדומה ורוניקה מבריקה טרשנית שרועה
חרחבינה מכחילה סולנום שחור זית אירופי כותלית פורטוגלית
חרצית עטורה בקיה תרבותית זלזלת הקנוקנות כלמינתה אפורה
טרשנית שרועה ציבורת ההרים חבלבל סורי כלנית מצויה אדומה
כדן קטן-פרחים אפון מצוי חוחן הקנרס כלנית מצויה כחולה
כוכבית מצויה כליינית מצויה חוטמית זיפנית כרכום חורפי
כלנית מצויה כחולה כף-אווז האשפתות חופניים מצויים כרמלית נאה
כלנית מצויה לבנה חוטמית זיפנית חיננית הבתה כתמה עבת-שורשים
כרכום חורפי עשנן קטן חלבלוב מצוי לבנה רפואי
לבנה רפואי טרשנית שרועה חרוב מצוי לוטוס מצוי
לוף מנומר עכנאי יהודה חרחבינה נכחילה לוענית גדולה
לשון-פר סמורה מרוות ירושלים חרצית עטורה לוף מנומר
מקור-חסידה מצוי ילקוט הרועים חשפונית עדינה לופית מצויה
מרגנית השדה ברוניקה לבנה טמוס מזרחי לחך אזמלני
מרמר מצוי שעורת התבור טרשנית שרועה לחך מצוי
מרקולית מצויה תלתן תריסני יבלית מצויה מלעניאל קצר-מלענים
נזמית לבנה חלבלוב מצוי ילקוט הרועים מקור-חסידה גדול
נזמית לופתת צלף קוצני יערה איטלקית מקור-חסידה חלמיתי
ניסנית דו-קרנית סיסנית הבולבוסין כדן קטן-פרחים מרווה דגולה
נשרן מכחיל כלך מרוקני כוכבית מצויה מרוות ירושלים
סביון אביבי שקד מצוי כותלית פורטוגלית מרקולית מצויה
סולנום זיתני נורית אסיה כלנית מצויה אדומה נורית ירושלים
סיסנית הבולבוסין ציפורן נקוד כלנית מצויה כחולה ניסנית הבולבוסין
סלסילה מצויה אזוב מצוי כלנית מצויה לבנה ניסנית ירושלמית
סלק מצוי צורית חוורת כף-אווז אשפתות סביון אביבי
סרפד הכדורים מקור-חסידה גדול כרמלית נאה סחלבן החורש
עוזרר קוצני עירית גדולה לבנה רפואי סינפיטון א-י
עופרית אירופית כרבולת מצויה לוף מנומר סיסנית הבולבוסין
עירית גדולה אשחק א-י לופית מצויה סירה קוצנית
עכנאי יהודה דודא רפואי לשון-כלב כרתית סקליגריה כרתית
פואה מצויה סייגית מבריקה מוצית קוצנית פרג אגסני
פיקוס התאנה כרבה ספרדית מקור-חסידה גדול ציבורת ההרים
צהרון מצוי ספלול קטן מקור-חסידה חלמיתי ציפורן נקוד
ציבורת ההרים חבצלת קטנת-פרחים מקור-חסידה מצוי ציפורני-חתול מצויות
ציפורן נקוד זלזלת הקנוקנות מרגנית השדה כחולה ציפורנית מצרית
ציפורני-חתול מצויות דלעת-נחש סורית מרווה מצויה ציפורנית נפוחה
צלף קוצני כותלית פורטוגלית מרור הגינות קיסוסית קוצנית
צמרנית הסלעים חגווית שעירה מרקולית מצויה קיצנית כרתית
קורטם דק סלסילה מצויה נזמית לבנה קערורית סגולה
קידה שעירה דל-קרניים כרמלי ניסנית דו-קרנית קרדה מכסיפה
קיפודן מצוי חרדל לבן נץ-חלב הררי רב-רגל פשוט
קיצנית כרתית בר-עשנן א-י נשרן הדוחן שבטן לבן
רקפת מצויה ניסנית ירושלמית נשרן מכחיל שערור שעיר
שלמון יפואי פרע צמיר סביון אביבי תלתן תריסני
שעורת התבור זוטא צפופה סירה קוצנית
שרביטן מצוי קיסוסית קוצנית סרפד הכדורים
תגית מצויה זוטא מעורקת עירית גדולה
תלתן דוקרני ]פרסיון גדול עכנאי יהודה
מוצית קוצנית עשנן יהודה
כוכבית מצויה פואה מצויה
סלק מצוי פטל קדוש
גרניון רך פיגם מצוי
לופית מצויה פרסיון גדול
בקיה א-י פרע מסולסל
חלבלוב השמש צחנן מבאיש
ציפורן נקוד
ציפורני-חתול מצויות
צלף קוצני
צמרנית הסלעים
קידה שעירה
קיסוסית קוצנית
קיפודן מצוי
רקפת מצויה
שום משולש
שיזף מצוי
שרביטן ריסני
תלתן תריסני