מתכונות לרישום פריטי ספרות

ברשימת הספרות יופיעו כל המקורות המצוטטים בגוף המאמר ורק הם, מסודרים על פי א"ב ושנת הפרסום ועל פי המתכונת הבאה:
מאמר מכתב עת
שוורץ-צחור,ר., פרבולוצקי, א,יונתן,ר. ונאמן ג. 2003. השפעת משטר רעייה על גיאופיט בעל פרחי ראווה – כלנית מצויה. יער  4: 59-54.
ספר
שמידע, א. ופולק, ג. 2007. צמחים בסכנת הכחדה בישראל. הוצאת רשות הטבע והגנים.
פרק מספר
רילוב,ג. וגיא–חיים,ת. 2013 . שוניות סלעיות בליטורל חופי הים התיכון הישראלי – אקוסיסטמות בשינוי פאזה. בתוך: סטמבלר, נ. (עורכת):הוד הים – יציבות ושינוי במערכות הימיות של ישראל. העמותה הישראלית למדעי הימים.
אתר אינטרנט
המשרד להגנת הסביבה. 2013 . פסולת .(אתר האינטרנט של המשרד www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste), נצפה ב- 11בפברואר  2014.

Article
Goubitz, S., Werger, M.J.A., Shmida, A. and Ne’eman,G. 2002. Cone abortion in Pinus halepensis: the role of pollen quality tree size and cone location. Oikos 97: 125-133.
Book
Ne’eman, G. and Trabaud, L. (editors). 2000. Ecology, Biogeography and Management of Pinus halepensis and P. brutia Mediterranean Pine Forest Ecosystems. Buckhuys Publishers, LeidenBook chapter
Shmida, A., Lev-Yadun, S., Goubitz, S. and Ne’eman, G. 2000. Sexual allocation and gender segregation in Pinus halepensis, P. brutia and P. pinea. In: Ne’eman, G. and Trabaud, L. (eds). Ecology, Biogeography and Management of Pinus halepensis and P. brutia Mediterranean Pine Forest Ecosystems. Buckhuys Publishers, Leiden, pp. 91-104.