כללים להגשת מאמר מחקר לכתב העת כלנית

כללים מפורטים להגשת מאמר מחקר לכתב-העת כלנית

מאמר מחקר יכלול את הסעיפים הבאים:
תקציר
מבוא
חומרים ושיטות
תוצאות
טבלאות
איורים
דיון
תודות (לפי הצורך)
רשימת ספרות
תקציר באנגלית    Summary

להלן פירוט:

תקציר

התקציר יכלול עד 200 מילים. הוא יציג בשפה ברורה לכל את מטרות המחקר, יסכם בקצרה את התוצאות ואת המסקנות העיקריות העולות מהן זאת .

מבוא

יציג בקצרה את נושא המאמר ואת הידוע על פי הספרות המדעית תוך ציטוט של המקורות  מקור עברי יצוטט בעברית ואנגלי באנגלית. בעברית (ישראלי 2008) ובאנגלית (Israeli 2008). במקרה של עד שלושה מחברים יובאו השמות של כולם. בעברית (ישראלי, לוי וכהן 2008) ובאנגלית (Israel, Levi and Cohen 2008). במקרה של יותר משלושה מחברים בעברית (ישראלי ושות' 2008) ובאנגלית (Israeli et al. 2008). במקרה של מספר ציטוטים ברצף, הם יסודרו על פי שנת הפרסום. לשילוב טקסט אנגלי בעברי, מומלץ לכתוב תחילה את הסוגריים הפותחים והסוגרים בעברית, להכניס הסמן ביניהם, להחליף השפה לאנגלית ולהקליד את הטקסט האנגלי.
שמות הצמחים ירשמו בעברים בכתב מודגש ובפעם הראשונה ששם המין מוזכר יופיע גם השם המדעי בסוגריים ובכתב נטוי: אלון מצוי (Quercus calliprinos).
המבוא יחולק לפסקאות כשבכל פסקה מוצג נושא נפרד. כל פסקה חדשה תתחיל בשורה מוסטת לשמאל כמוצג בדוגמה זו.
מומלץ להציג במבוא את השערות המחקר ולהסבירן.
בסוף המבוא יש להציג את מטרות המחקר.

חומרים ושיטות

אתר המחקר
תאור תמציתי של אתר המחקר
המין הנחקר
תאור תמציתי של המינים הנחקרים בהקשר נושא המחקר.

שיטות המחקר

פרוט של שיטות המחקר באופן המאפשר חזרה מדויקת ככל ניתן על המחקר.
שיטות עיבוד הנתונים (סטטיסטיקה).

תוצאות

מומלץ לחלק לתת פרקים על פי סדר הגיוני של התוצאות.
פרק זה כולל תאור מילולי של תוצאות המחקר העיקריות תוך הפנייה בסוגריים לטבלאות (טבלה 1) ולאיורים (איור 1). הטקסט חייב להיות מובן גם למי שקורא אותו ללא עיון בטבלאות ובאיורים.
מומלץ להשתמש בטבלאות ואיורים להמחשת התוצאות. שימו לב שהטבלאות והגרפים לא ישולבו בטקסט של פרק זה אלא יובאו בנפרד בהמשך.
כל טבלה ואיור ילוו בהסבר העומד בפני עצמו באופן המאפשר למי שלא קורא את הטקסט להבין את כל המוצג בטבלה או באיור כולל הסבר מדויק של המשתנים המוצגים, יחידות המדידה וכו'.

דיון

פרק זה ידון במשמעות המדעית והמעשית של תוצאות המחקר, יסביר האם הם תומכים או לא תומכים בהשערות המחקר וישווה את התוצאות לידוע מהספרות.
מומלץ לחלק פרק זה לתת פרקים בהתאמה לאלה של פרק התוצאות.
מומלץ לסיים את הדיון במסקנות העיקריות והמלצות מעשיות (לממשק או שמירת טבע) במידה וישנן.

תודות

ציון העוזרים והגופים שתמכו בביצוע המחקר.

רשימת ספרות

ברשימת הספרות יופיעו כל המקורות המצוטטים בגוף המאמר ורק הם, מסודרים על פי א"ב ושנת הפרסום ועל פי המתכונת הבאה:

מאמר מכתב עת
שוורץ-צחור ר. פרבולוצקי א. יונתן ר. ונאמן ג. 2003 השפעת משטר רעייה על גיאופיט בעל פרחי ראווה – כלנית מצויה. יער  4: 59-54.

ספר
שמידע א. ופולק ג. 2007 צמחים בסכנת הכחדה בישראל. הוצאת רשות הטבע והגנים.

פרק מספר
רילוב ג. וגיא–חיים ת. 2013 שוניות סלעיות בליטורל חופי הים התיכון הישראלי – אקוסיסטמות בשינוי פאזה. בתוך: סטמבלר, נ. (עורכת):הוד הים – יציבות ושינוי במערכות הימיות של ישראל. העמותה הישראלית למדעי הימים.

אתר אינטרנט
המשרד להגנת הסביבה. 2013  פסולת .(אתר האינטרנט של המשרד www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste), נצפה ב- 11בפברואר  2014.

Article
Goubitz S. Werger MJA. Shmida A. & Ne’eman G. 2002. Cone abortion in Pinus halepensis: the role of pollen quality tree size and cone location. Oikos 97: 125-133.

Book
Ne’eman G. & Trabaud L. (editors) 2000. Ecology, Biogeography and Management of Pinus halepensis and P. brutia Mediterranean Pine Forest Ecosystems. Buckhuys Publishers, Leiden

Book chapter
Shmida A. Lev-Yadun S. Goubitz S. & Ne’eman G. 2000 Sexual allocation and gender segregation in Pinus halepensis, P. brutia and P. pinea. In: Ne’eman, G. and Trabaud, L. (eds). Ecology, Biogeography and Management of Pinus halepensis and P. brutia Mediterranean Pine Forest Ecosystems. Buckhuys Publishers, Leiden, pp. 91-104.

Summary (דוגמה)
A new site of Rosa phoenicia (Rosaceae), a red and endangered shrub in Israel, was
found near Ayanot (34045'27.65"N/31054'25.29"E) in the southern coastal plain
of Israel. This is a small population of seven shrubs, growing at the edge of a small
seasonal winter pool. Rosa phoenicia is found in several sites in northern Israel, and
this site might be its southern border of distribution. The last previous report of
this plant from this region was in 1977 from a single site near Nahal Soreq, and was
never reported again. This might be a new population recently established by long
range dispersal by birds, or an old population in a site that was never monitored

 טבלאות

כל טבלה תלווה בהסבר העומד בפני עצמו באופן המאפשר למי שלא קורא את הטקסט להבין את כל המוצג בטבלה או באיור כולל הסבר מדויק של המשתנים המוצגים, יחידות המדידה וכו'.
הטבלאות תוגשמנה במתכונת הבאה:
טבלה 1. מספר הפרטים של מיני הצמחים שנבטו מדגימות של גללי חזירים שנאספו ברמת הנדיב בין מאי 2007 לאפריל 2008, התפוצה שלהם (גר או מקומי) ותכונות הפרי (עסיסי, בשרני או יבש).

שם עברי שם לטיני מס' פרטים מוצא פרי
תות עץ .Morus sp. L 480 גר עסיסי
ירבוז מבריק .Amaranthus blitum L 466 גר יבש
פיקוס קדוש .Ficus religiosa L 132 גר עסיסי
אופונטייה (צבר) .Opuntia sp 77 גר עסיסי
פיקוס בנגלי 'Ficus benghalensis L 72 גר עסיסי
עוקצר מצוי Brachypodium distachyum (L.) P. Beauv 32 מקומי יבש
סה"כ פרטים   1259

איורים

כל איור ילווה בהסבר העומד בפני עצמו באופן המאפשר למי שלא קורא את הטקסט להבין את כל המוצג בטבלה או באיור כולל הסבר מדויק של המשתנים המוצגים, יחידות המדידה וכו'.
הכיתוב באיור יהיה גדול וברור שיאפשר קריאה נוחה לאחר הדפסת הקובץ.
האיורים יוגשו במתכונת הבאה:

איור 1. מגוון המינים (אינדקס שאנון) הממוצע (ושגיאת התקן) ביחידות הדגימה (400 סמ"ר) בחלקות הבקרה המגודרת, נבירת קיץ ונבירת חורף (n=60). עמודות המסומנות באותיות זהות אינן נבדלות באופן מובהק (Post-hock Bonferroni, P<0.05).

 הנחיות לרישום פרטי המאמר באנגלית

Article name
First author1, second author2, third author3
1Affiliation of first author.
2Affiliation of second author.
3Affiliation of third author.

Corresponding author
Name Email and phone numbers.